Podmínky přihlášení na advokátní zkoušky a úspěšnost u nich

Podmínky přihlášení na advokátní zkoušky a úspěšnost u nich

Ing. Mgr. Marek Benátský, advokát | 27. 11. 2023 | 3 min

Absolventy právnických fakult, kteří se vydají cestou advokacie, bude zajímat, co všechno musí splnit před tím, než budou moci sami začít vykonávat advokacii.

Podmínky pro přihlášení

Podle § 7 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „Zákon“) umožní Komora vykonat advokátní zkoušku každému, kdo ke dni podání splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) Zákona, tedy tomu, kdo:

a) je plně svéprávný,[2]
b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo buďto v magisterském studijním programu na vysoké škole v ČR nebo studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR,[3]
c) vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient, přičemž podle § 37 odst. 1 písm. e) Zákona musí koncipient pracovat v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, tedy 40 hodin týdně,
d) je bezúhonný.

Po podání žádosti o vykonání advokátní zkoušky musí uchazeč uhradit za tuto zkoušku poplatek. Jeho současná výše je 10.000 Kč, přičemž 2.000 Kč je cena za vstupní test a po jeho úspěšném absolvování 8.000 Kč za písemnou a ústní část zkoušky. Tu Komora umožní vykonat do 9 měsíců od doručení písemné žádosti, a to v Praze nebo Brně.[4]

Odkaz na stažení relevantních dokumentů k advokátní zkoušce (přihlášky a obecné informace ze stránek ČAK)

Novelizace

K výše uvedenému dodejme, že na podzim 2022 schválilo představenstvo Komory návrh novely zákona o advokacii, který zamířil do legislativního procesu. Touto ovelou chce Komora změnit několik bodů týkajících se i skládání advokátní zkoušky.[5] Nejdůležitějšími z nich jsou:

  • Koncipientskou praxi by mělo být možné z důvodů hodných zvláštního zřetele vykonávat i na zkrácený pracovní úvazek za předpokladu úměrného prodloužení praxe. Touto změnou chce jít Komora naproti zejména paralelnímu výkonu koncipientury za prezenčního studia doktorských studijních oborů na vysokých školách.
  • Podmínky popsané výše podle § 7 Zákona bude stačit splňovat ke dni skládání zkoušky, nikoliv už ke dni podání přihlášky, jako je tomu v současnosti. Tento bod by v podstatě urychlil termín skládání advokátní zkoušky, kdy by uchazeč mohl zkoušku vykonávat ihned po splnění tříleté praxe.
  • Poplatek za skládání zkoušky se zvýší z nynějších 10.000 Kč na 15.000 Kč.

Nad rámec je možné doplnit, že podle § 6 Zákona se za advokátní zkoušku pokládá též justiční zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce, notářská, exekutorská a obdobné zkoušky, které se skládaly v minulosti.[6]

Koncipient, který úspěšně složí advokátní zkoušku, se ještě automaticky nestává advokátem, jak se někteří mylně domnívají. K zápisu do seznamu advokátů je nutné splnit všechny podmínky uvedené v § 5 odst. 1 Zákona.[7] Po advokátní zkoušce je nutné nejprve uhradit Komoře poplatek – ten je v současnosti nastaven na částku 4.000 Kč[8] a především potom do rukou předsedy Komory složit slib.[9]

Úspěšnost u advokátních zkoušek

Jak informoval advokátní deník, v roce 2022 se advokátní zkoušky konaly v celkem čtyřech termínech.[10] V prvním pololetí se písemné části podrobilo celkem 364 uchazečů a ústní části 383 uchazečů (z rozdílnosti vyplývá, že 19 uchazečů opakovalo předmět, ze kterého se nepíše část písemná). V druhém pololetí roku potom písemnou část skládalo 302 uchazečů a ústní 316 uchazečů. Z celkem 699 uchazečů v roce 2022 advokátní zkoušku složilo 542, přičemž 95 z nich s prospěchem výtečný. Neúspěšných bylo v loňském roce 157 uchazečů, přičemž téměř polovina (71) neuspěla v oboru obchodního práva.

Úspěšnost u advokátních zkoušek v roce 2022 tak byla v průměru přes 77,5 %. Z úspěšných uchazečů potom přes 17,5 % zkoušku složilo s prospěchem výtečným. Při pohledu do minulosti zjistíme, že obdobná úspěšnost byla i v předešlých letech. V roce 2021 byla celková úspěšnost 79 %, v roce 2020 80 % a v roce 2019 75%.[11] Úspěšnost písemných vstupních testů byla v roce 2021 přes 91 %.[12]

[1] Ust. § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů
[2] Viz § 30 a násl. a § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
[3] Právnické fakulty v ČR jsou v Brně, Olomouci, Praze a Plzni. Sdělení Komory k žádostem o zápis absolventů zahraničních VŠ, dostupné zde  Zveřejněná kritéria pro posouzení, zda je absolvované zahraniční právnické vzdělání srovnatelné s českým, dostupné zde
[4] Ust. § 7 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů
[5] Do legislativního procesu míří novela zák. o advokacii, ČAK ji odeslala MSp. Advokátní deník [online]. 5.10.2022 [cit. 2023-04-22], dostupné zde Úplné znění navrhované novely je dostupné zde
[6] Ust. § 6 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů
[7] Ust. § 5 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů
[8] Čl. 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2010 Věstníku, ze dne 14. května 2010, kterým
se stanoví poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů a paušální částky na
úhradu nákladů spojených s vydáním dokumentů na vlastní žádost, dostupné zde
[9] Ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů
[10] S výtečným prospěchem vloni složilo advokátní zkoušky celkem 95 uchazečů. Advokátní deník [online]. 25.1.2023 [cit. 2023-05-28], dostupné zde
[11] Zpráva předsedy Zkušební komise ČAK. Bulletin advokacie č. 7/2021, str. 18. 2021 [cit. 2023-05-28], dostupné zde
[12] Průběh a výsledky zkoušek advokátních, uznávacích a způsobilosti v roce 2021. Advokátní deník [online]. 3.2.2022 [cit. 2023-05-28], dostupné zde