Všeobecné obchodní podmínky společnosti Simple Step s.r.o. pro podnikatele

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2023.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Společnost Simple Step s.r.o. IČ: 03507882, DIČ: CZ03507882, se sídlem Jeseniova 1151/55, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 231922 (dále jen “Simple Step”), je provozovatelem portálu Práce v právu, dostupného na webové stránce www.pracevpravu.cz (dále jen “Portál”).

1.2.
Společnost Simple Step vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele (dále jen „VOP“), které se vztahují na smluvní vztahy mezi společností Simple Step s.r.o. a podnikateli.

1.3.
Pakliže při poskytování Služeb dochází ke zpracování údajů společností Simple Step jako zpracovatelem osobních údajů, řídí se takové zpracování dokumentem Zásady pro zpracování osobních údajů společnosti Simple Step s.r.o., není-li dohodnuto jinak.

2. DEFINICE POJMŮ V RÁMCI VOP A ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.
Klient: podnikatel, který uzavře se společností Simple Step Smlouvu.

2.2.
Smlouva: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Simple Step (jak je definována níže) a Klientem, ať již jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické objednávky).

2.3.
Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem či společností ucházející se o spolupráci, která je zobrazena v rámci Portálu.

2.4.
Služba: zveřejnění Inzerátu na Portálu, dle VOP.

2.5.
Autorizace inzerátu: proces, kde administrátor ze společnosti Simple Step kontroluje text inzerce dle pravidel z článku 4.

2.6.
Osobní údaje: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „údaje“ či „informace“).

2.7.
Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále jen „vy“ či „uchazeč“).

3. SMLOUVA

3.1.
Jedná se o smlouvu o poskytování služeb dle §1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřenou elektronicky mezi Klientem a společností Simple Step (dále již “Smlouva”).

3.2.
Smlouva je uzavřena zahájením poskytování Služeb.

3.3.
Předmětem Smlouvy je poskytnutí prostoru pro zveřejnění Inzerce, např. volné pracovní pozice.

4. POVOLENÝ OBSAH INZERÁTU

Společnost Simple Step neautorizuje inzerát, kde:
a) Inzerát obsahuje informace, které jsou v rozporu s rozhodným právem, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy
b) Inzerát obsahuje nabídku práce na více než jednu pracovní pozici
c) Inzerát neobsahuje mzdu či odměnu
d) inzerát, je zadán jako studentský, ale není určen pro studenty Vysoké školy
e) inzerát, je zadán jako studentský, ale je na hlavní pracovní poměr
f) inzerát obsahuje kontaktní údaje jako e-mail nebo telefonní číslo
g) inzerát obsahuje slova psána velkými písmeny
h) inzerát zadává personální agentura nebo jiný zprostředkovatel a není v rámci textu inzerátu jako personální agentura nebo zprostředkovatel označena
i) informace obsažené v inzerátu mohou poškodit dobré jméno či pověst fyzických či právnických osob.

5. KLIENTSKÁ REGISTRACE

5.1.
Klient se registruje do uživatelského prostředí pro zadávání inzerátů přes tlačítka na Portálu. Prvním krokem je tlačítko “Pro zaměstnavatele” a druhým “Vytvořit / spravovat inzerát”.

5.2.
Klient zadá svojí emailovou adresu a heslo. Dalším krokem je tlačítko „Vytvořit nový účet“.

5.3.
Pro dokončení registrace musí Klient autorizovat svůj email prostřednictvím odkazu, který mu bude zaslán na email z bodu 5.2., bezprostředně po dokončení procesu z bodu 5.2.

6. PROCES ZADÁVÁNÍ INZERÁTU

6.1.
Registrovaný Klient může v systému zadávat inzeráty prostřednictvím tlačítka “Vytvořit inzerát”, vyplněním formuláře a zaškrtnutím tlačítka “Odeslat inzerát ke schválení a zveřejnění”, a dále musí mít na svém uživatelském účtu dostatek kreditů dle tabulky v bodě 6.2.

6.2.

Služba počet kreditů cena (bez DPH)
Inzerát na 30 dní 1000 1000,-Kč
Topovaný inzerát na 30 dní 4000 4000,- Kč
Inzerát na studentskou pozici na 30 dní 500 500,- Kč
Topovaný inzerát na studentskou pozici na 30 dní 2000 2000,- Kč

6.3.
Po procesu popsaném v bodě 6.1. administrátor společnosti Simple Step autorizuje inzerát do 48 hodin, pakliže bude v souladu s článkem 4.

7. TYPY INZERÁTŮ

a) Klasický inzerát pro profese v rámci právního oboru nebo oboru právnímu blízké.
b) Topovaný inzerát umístěný nahoře ve výpisu inzerátů. Jednou za 24 hodin jsou topované inzeráty promíchány a pořadí určeno náhodně.
c) Studentský inzerát, cílící na studenty vysokých škol a není hlavním pracovním poměrem
d) Topovaný studentský inzerát umístěný nahoře ve výpisu inzerátů. Jednou za 24 hodin jsou topované inzeráty promíchány a pořadí určeno náhodně.

8. REKLAMACE

8.1.
Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

8.2.
Podněty k reklamaci přijímá společnost Simple Step na emailové adrese: info@pracevpravu.cz.

8.3.
V případě, že zakoupené kredity Klient nevyužije, může požádat o navrácení své poměrné části platby, a to žádostí zaslanou na email info@pracevpravu.cz.

8.4.
Pakliže bude platba Klientem za kredity hrazena prostřednictvím platební brány GoPay a Klient požádá o navrácení své poměrné části platby postupem z bodu 8.3., bude částka navrácena formou storna prostřednictvím platební brány GoPay.

8.5.
Reklamaci vyřídíme nejpozději do 40 dnů od uplatnění reklamace ze strany Klienta.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1.
Společnost Simple Step akceptuje tyto platební metody:
a) platbu prostřednictvím platební brány GoPay
b) platbu bankovním převodem.

9.2.
Ke každé platbě je vystavena faktura se splatností 3 dny, která počíná běžet ode dne vystavení faktury. V případě, že platba je uhrazena prostřednictvím platební brány GoPay, vystavuje se faktura v návaznosti na zaplacení částky určené k úhradě.

9.3.
Společnost Simple Step si vyhrazuje právo odstranit z Portálu Inzeráty, za které Klient neuhradil řádně a včas fakturovanou částku v celé výši.

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Veškerá oznámení včetně oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů mohou být doručena poštou na adresu sídla (Jeseniova 1155/55, Praha 3, PSČ:130 00) nebo e-mailem: info@pracevpravu.cz.