Zásady pro zpracování osobních údajů společnosti Simple Step s.r.o.

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 11. 2023.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Společnost Simple Step s.r.o. IČ: 03507882, DIČ: CZ03507882, se sídlem Jeseniova 1151/55, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 231922 (dále jen “Simple Step”), je provozovatelem portálu Práce v právu, dostupného na webové stránce www.pracevpravu.cz (dále jen “Portál”).

1.2.
Na základě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Simple Step s.r.o. pro podnikatele (dále jen “VOP”) upravuje tyto zásady pro zpracování osobních údajů práva a povinnosti mezi společností Simple Step, jako Zpracovatelem a Klientem, jako Správcem osobních údajů (společně „Strany“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů v elektronických systémech společnosti Simple Step.

1.3.
Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2. DEFINICE POJMŮ V RÁMCI ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VOP

2.1.
Klient: podnikatel, který uzavře se společností Simple Step Smlouvu.

2.2.
Smlouva: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Simple Step (jak je definována níže) a Klientem, ať již jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické objednávky).

2.3.
Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem či společností ucházející se o spolupráci, která je zobrazena v rámci Portálu.

2.4.
Služba: zveřejnění Inzerátu na Portálu, dle VOP.

2.5.
Autorizace inzerátu: proces, kde administrátor ze společnosti Simple Step kontroluje text inzerce dle pravidel z článku 4.

2.6.
Osobní údaje: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „údaje“ či „informace“).

2.7.
Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále jen „vy“ či „Uchazeč“).

3. PŘEDMĚT ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.
Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje podle pokynů Správce v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Zpracovatele pro účely jejich využití Správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti pro správu a evidenci Osobních údajů uchazečů o zaměstnání či spolupráci u Správce a pracovníků Správce při správě náborového procesu.

3.2.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů u Uchazečů: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, pracovní pozice a údaje obsažené v životopisu Uchazeče.

4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

4.1.
Při realizaci vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v článku 7. těchto zásad.

4.2.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):
a) Právo na přístup k osobním údajům
b) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
c) Právo na výmaz osobních údajů
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů
e) Právo na přenositelnost údajů
f) Právo vznést námitku proti zpracování
g) Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování.

4.3.
Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete odvolat e-mailem na adrese info@pracevpravu.cz.

4.4.
Máte právo podat stížnost u provozovatele Portálu poštou na adresu sídla (Jeseniova 1155/55, Praha 3, PSČ: 130 00) nebo e-mailem: info@pracevpravu.cz, a poté u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení).
b) Po dobu trvání vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení).

6. ZPRACOVÁNÍ COOKIES

6.1.
Zpracovávané soubory cookie lze dělit na:
a) dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete váš prohlížeč
b) trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče)
c) esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek
d) preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání
e) analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky.

6.2.
Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Veškerá oznámení včetně oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů mohou být doručena poštou na adresu sídla (Jeseniova 1155/55, Praha 3, PSČ: 130 00) nebo e-mailem: info@pracevpravu.cz.